1- دکتر محمود شارع پور

2- دکتر ابراهیم صالحی عمران

3- دکتر غلامرضا پیروز

4- دکتر سعید راسخی

5- دکتر محمد متولی

6- دکتر جواد تقی زاده

7- دکتر صدیقه لطفی

8- دکتر سکینه اصغری

9- دکتر ولی اله دبیدی

10- دکتر سهیلا هاشمی

11- دکتر میثم شیرخدایی

12- دکتر حیدر جانعلی زاده (نماینده هیأت مؤسس)

13- آقای کاظم ابراهیمی

14- آقای ایوب رمضانی