انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران در اردیبهشت ماه سال 1396، به همت مسئولين وقت دانشگاه و با همراهي عده‌اي از اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان دانشگاه به منظور برقراری و تقويت پيوند ميان دانش آموختگان این دانشگاه با يكديگر از يك طرف و بين دانش آموختگان و دانشگاه از طرف ديگر پايه‌گذاري گردید. اين انجمن پيوندي ميان صدها نفري كه همه ساله وارد دانشگاه مازندران شده و پس از فراگيري علوم مختلف، دانش آموخته می شوند، ميان آنان كه هم‌اكنون در دانشگاه به آموزش، پرورش و پژوهش اشتغال دارند و آنان كه آموخته‌ها را به كار گرفته و آزموده‌اند، ایجاد می نماید. حاصل اين پيوندها جامعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه قرار است به گونه‌اي متفاوت از تفكر غالب بينديشد و راهكارهايي را برگزيند كه از راهكارهاي متعارف متفاوت باشد.

انجمن با پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و حمایت های ستودنی ریاست دانشگاه و تشکیل هيأت مؤسس در تاریخ 1396/02/04 و با مجوز مورخ 1396/02/26 وزارت متبوع آغاز به کار کرد و اساسنامه انجمن پس از تدوین گروهی شامل آقایان دکتر حیدر جانعلی زاده، دکتر امامعلی شعبانی، دکتر جواد تقی زاده و ایوب رمضانی در اولين جلسه هيأت مؤسس در تاريخ 1396/03/24 به تصويب رسيد.

پايه‌گذاران انجمن اين تشكل را با هدف ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان و دانشگاه، كوشش براي ارتقاي علمي، فني و دانش مديريتي دانش آموختگان علاقمند، ايجاد و تحكيم ارتباط بين دانشگاه و كسب و كارهاي مختلف، بهره‌گيري از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاي علمي و فني دانشگاه و سازماندهي و هدايت كمك‌هاي مردمي و صنايع و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امور دانشگاه، بنيان نهاده‌اند.