شماره تماس با مسئول دبیرخانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران، آقای ایوب رمضانی

تلفن ثابت دفتر انجمن          35303402-011