شماره تماس با مسئول دبیرخانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران، آقای ایوب رمضانی

تلفن ثابت دفتر انجمن                35303270-011

تلفن همراه دفتر انجمن( آقای واعظی) 09124501972