شماره تماس با مسئول دبیرخانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران، آقای ایوب رمضانی

دفتر انجمن                35303270-011

همراه مسئول دبیرخانه