دانش آموختگان محترم و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه مازندران جهت عضویت در انجمن می توانند به دو روش اقدام نمایند:

1- دانلود فرم عضویت و ارسال آن پس از تکمیل به دبیرخانه انجمن      دانلود فرم

2- ثبت نام آنلاین در سامانه الکترونیکی انجمن         لینک ثبت نام