فرم عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران
به منظور سهولت در استفاده از سایت از مرورگرهای جدید استفاده کنید.
نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره تلفن همراه:
مقطع و مدرک اخذ شده از دانشگاه مازندران: فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران: عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
رشته تحصیلی در دانشگاه مازندران:
سال فارغ التحصیلی از دانشگاه مازندران:
وضعیت اشتغال: شاغل بیکار
نام شغل: *
تایید عضویت:
اینجانب با مطالعه اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن با تایید آنچه در این فرم آورده شده است درخواست عضویت در انجمن را دارم.*
تایید می‌نمایم تایید نمی نمایم

توجه :در صورت بروز هر گونه مشکلی در انجام ثبت نام، لطفاً نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را به شماره 09115776653 پیامک فرمایید.